FACULTIES - MEDICINE DEPARTMENT

S. No. Name Designation Phone Email
1 Dr. Faiyaz Ahmed Ansari Asst. Prof & HOD +917633860587 jhasudhanshu2006@gmail.com
2 Dr. Rakesh Kumar Sr. Resident +919386090846 dr.rakeshkushwaha@gmail.com
3 Dr. Shreya Sr. Resident +918210958938 shreyasoni776@gmail.com
4 Dr. Shoeb Alam Sr. Resident +917683011900 dr.shoeb.alam.dmch@gmail.com
5 Dr. Bharat Kumar Sr. Resident
6 Dr. Sudhanshu Sekhar Jha Sr. Resident